ALGEMENE VOORWAARDEN HFL TRAININGSINSTITUUT

1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien HFL Training Instituut, onderdeel van DVP Health and Beauty (hierna gewoon HFL Traininginstituut genoemd) zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft.
Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord zijn voor HFL Trainingsinstituut niet verbindend, tenzij HFL Traininginstituut zich hiermee schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.


2. Door de ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met HFL Traininginstituut tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.


3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot één maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft HFL Training Instituut het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.


4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
-> 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van de training van zodra de inschrijving ondertekend is;
-> 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van de training;
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door HFL Training Instituut ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van HFL Training Instituut in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 75 euro. Indien de inschrijver handelt in zijn hoedanigheid als consument, zal hij gerechtigd zijn op dezelfde vergoedingen in geval van annulering door HFL Training Instituut.


5. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor HFL Training Instituut tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.


6. In geval de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen en/of opleidingen en bij deze inschrijving, afwijkend van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven wanneer hij de verschillende onderdelen van de cyclus zal volgen, is hij gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen sessies zal volgen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling per e-mail door HFL Training Instituut de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit niet als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval zal HFL Training Instituut recht hebben om de data van de gehele cyclus in te vullen met de eerstkomend geplande trainingsdata. De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van … behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidies van de kmo-portefeuille, primeert de op dat moment van toepassing zijnde regelgeving van de kmo-portefeuille.

7. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan HFL Training Instituut. Dergelijke overdracht van inschrijving is slechts eenmaal mogelijk binnen één cyclus van trainingen en/of opleidingen. Dit recht van vervanging vervalt volledig wanneer gebruik gemaakt wordt van subsidies in de kmo-portefeuille.


8. De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden zijn deelname aan een training of opleiding verplaatsen naar een andere datum. Het recht vn verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien dezelfde sessie nog wordt aangeboden aan andere inschrijvers binnen dezelfde cyclus van trainingen en/of opleidingen. Een administratieve vergoeding van … euro per sessie zal in rekening gebracht worden. Andere reeds door HFL Training Instituut gemaakte en te bewijzen kosten door de verplaatsing van de sessie zullen door HFL Training Instituut in rekening worden gebracht.


9. Eventuele klachten in verband met de factuur dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.


10. Alle facturen van HFL Training Instituut zijn te betalen binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 35 euro en onverminderd het recht van HFL Training Instituut haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.


11. HFL Training Instituut werd erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille onder nummer … . De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van alle wettelijke vereisten verbonden aan de regelgeving van de kmo-portefeuille. De dienstverlener HFL Training Instituut kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de vereisten van de kmo-portefeuille door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener HFL Training Instituut oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.


12. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de trainingen en opleidingen beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, dewelke door HFL Training Instituut aangewend kunnen worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en andere kanalen van HFL Training Instituut en door de verkoop van DVD’s of andere dragers. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Bij het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met (trainingen en/of opleidingen van) HFL Training Instituut zal steeds voorafgaandelijk toestemming gevraagd worden met betrekking tot het gebruik van de beelden.


13. Voor de specifieke voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.hflproducts.com/nl/content/2-Privacy. Een hard copy van onze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.


14. De opdracht van HFL Training Instituut wordt steeds beheerd door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.